She’s Got … Osprey Eyes. (by Thru Kurts Lens)
Zoom Info

She’s Got … Osprey Eyes. (by Thru Kurts Lens)

Source: Flickr / thrukurtslens